Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na adrese www.comfortride.cz (dále jen „internetový obchod“).

Tyto podmínky stanoví a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Lubora Bendy se sídlem Znojmo, Hvězdová 3631/10, PSČ 669 02, IČ 74361392 (dále jen Lubor Benda) a kupujícího/spotřebitele.

Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. 

Kontaktní údaje

Lubor Benda
Hvězdová 3631/10
669 02 Znojmo
IČ: 74361392
e-mail: info@comfortride.cz
Další kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.comfortride.cz.

Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Zboží je movitá věc, jenž je předmětem kupní - spotřebitelské smlouvy, a to včetně originálního obalu, návodu a dalšího příslušenství.

Prodávající je Lubor Benda, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží (dále jen "prodávající").

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, jenž od prodávajícího kupuje zboží (dále jen "kupující"). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen "spotřebitel").

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obecnými ustanoveními o kupní smlouvě.

Kupní smlouva

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webových stránkách internetového obchodu s výhradou vyčerpání zásob, kupní smlouva vzniká odesláním řádně vyplněné objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem, na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (její obsah i předmět) lze měnit nebo rušit pouze dohodou stran nebo na základě důvodů stanovených v právních předpisech. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3. Přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy – odesláním objednávky kupující/spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky a reklamační řád je kupující/spotřebitel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Specifikace zboží a cena zboží

1. Popis zboží je vždy uveden u jednotlivého zboží přímo v internetovém obchodě.

2. Cena zboží je vždy uvedena přímo u zboží a je včetně všech daní a poplatků. Prodávající je oprávněn účtovat k ceně zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami náklady na dodání zboží kupujícímu/spotřebiteli.

Platební podmínky

1. Způsob úhrady kupní ceny je sjednán v kupní smlouvě. Způsob úhrady kupní ceny je kupující/spotřebitel oprávněn si zvolit z možností nabízených prodávajícím. Aktuální možnosti úhrady kupní ceny jsou vždy uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího na webové stránce www.comfortride.cz.

2. V případě bezhotovostní platby je kupující/spotřebitel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího/spotřebitele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Dodací podmínky

1. Zboží bude kupujícímu/spotřebiteli dodáno na adresu, kterou uvede v objednávce. Kupující/spotřebitel má možnost zvolit si způsob dodání, a to prostřednictvím přepravní společnosti, přičemž podrobnosti a aktuální ceny jsou vždy uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího na webové stránce www.comfortride.cz.

 2. Kupující/spotřebitel souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího/spotřebitele, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající dodá kupujícímu/spotřebiteli předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

2. V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitel právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Bližší podmínky způsobu uplatnění nároků z vad zboží jsou detailněji upraveny v reklamačním řádu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující/spotřebitel výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující/spotřebitel dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

4. Lhůta pro vyřízení reklamací je pozastavena v případě, že prodávajícímu nebyly doručeny podklady pro řádné vyřízení reklamace (doklady o koupi zboží nebo jeho části apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od spotřebitele v nejkratší možné době a stanovit spotřebiteli přiměřenou lhůtu pro doplnění reklamace. V případě marného uplynutí lhůty prodávající reklamaci zamítne.

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část po uzavření kupní smlouvy na základě dohody se spotřebitelem. V případě, že spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a smlouva se ruší. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6. Dárky a jiné věci, které jsou poskytovány zcela zdarma, nepodléhají pravidlům dle těchto obchodních podmínek. Takové bezúplatné plnění splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Informace o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy i v internetovém obchodě, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Spotřebitel informuje prodávajícího, a to písemně, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty na adresu sídla prodávajícího. Spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy, jejíž povaha odstoupení vylučuje, přičemž výčet takových smluv obsahuje zákon. Pro odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel mimo jiné doručit na adresu prodávajícího Lubora Bendy nebo na elektronickou adresu info@comfortride.cz.

2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu vydat vše do 14 dní od odstoupení, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně nebo je neúplné, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Spotřebitel souhlasí se započtením nároku prodávajícího. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací kupní cenu ve výši po provedení zápočtu.

3. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.

4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, jež je předmětem plnění kupní smlouvy, od které spotřebitel odstupuje, všechny peněžní prostředky, které od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, včetně případných nákladů na doručení zboží spotřebiteli. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, který mu prodávající nabízel, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu dodání zboží.

5. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které není skladem v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a spotřebitel toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající spotřebitele o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou spotřebiteli peníze vráceny na účet.

6. Právo odstoupit od smlouvy nemá spotřebitel v případech uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

1. Informace o kupujících/spotřebitelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

2. Kupující/spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

3. Kupující/spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího/spotřebitele odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících/spotřebitelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících/spotřebitelů prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje kupujících/spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem internetového obchodu archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli internetového obchodu.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

Prodávající sděluje spotřebiteli, že se spotřebitel může obrátit s mimosoudní stížností na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem kupující/spotřebitel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení.

2. Tyto obchodní podmínky kupujícímu/spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující/spotřebitel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2015.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Reklamační řád